Säännöt

1 §

Turun paikallisosasto on Suomen Villakoirakerho SVK – Finska Pudelklubben FPK r.y:n alainen paikallisosasto, jonka toiminnan tarkoituksena on tukea paikallisesti Suomen Villakoirakerhoa sen pyrkimyksissä edistää puhdasrotuisten iso-, keskikokoisten, kääpiö- ja toyvillakoirien kasvatusta ja jalostusta.

2 §

Paikallisosaston kotipaikka on Turku ja toiminta-alueena koko Varsinais-Suomen Kennelpiirin alue.

3 §

Paikallisosasto pyrkii toteuttamaan Suomen Villakoirakerhon yhteisiä päämääriä omalla toiminta-alueellaan opastamalla ja neuvomalla jäseniään ja järjestämällä trimmauskursseja, valistus- ja esitelmätilaisuuksia sekä agility-, toko-, tapa- ja näyttelykoulutusta ym. yhteistoimintaa mahdollisuuksiensa mukaan.

4 §

Paikallisosaston jäseniä ovat kaikki Suomen Villakoirakerhon jäsenet, jotka asuvat sen toiminta-alueella.

5 §

Paikallisosasto voi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia.

6 §

Paikallisosasto ei voi periä Suomen Villakoirakerhon jäseniltä erillistä pakollista jäsenmaksua, vaan ainoastaan vapaaehtoista kannatusmaksua, jonka tarkoituksena on kattaa paikallisosaston toiminnasta aiheutuvia kuluja.

7 §

Paikallisosaston tilit päätetään kalenterivuosittain ja on ne asiakirjoineen jätettävä neljä (4) viikkoa ennen vuosikokousta tilintarkastajille, joiden on ne lausuntoineen palautettava hallitukselle viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen vuosikokousta.

8 §

Paikallisosaston asioita hoitaa sen syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Näistä eroaa vuosittain kolme (3) jäsentä ja yksi (1) varajäsen, aluksi arvan, sittemmin vuoron mukaan.

Syyskokous valitsee hallituksen jäsenten joukosta puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee joukostaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja muut toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään neljä (4) jäsentä on saapuvilla.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallituksella on oikeus käyttää asiantuntijoita ja se voi tarpeen vaatiessa asettaa vuodeksi kerrallaan asioita valmistelemaan 3-5 jäsenisen työvaliokunnan, johon voidaan valita jäseniä myös hallituksen ulkopuolelta.

9 §

Paikallisosaston nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

10 §

Paikallisosaston jäsenet kokoontuvat

1. Vuosikokoukseen helmi-maaliskuussa

2. Syyskokoukseen loka-marraskuussa

3. Ylimääräiseen kokoukseen, milloin hallitus sen tarpeelliseksi katsoo tai kun vähintään kolmekymmentä (30) prosenttia alueen jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Mikäli paikallisosaston jäsen haluaa saada jonkin asian paikallisosaston syys- tai vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava vähintään kaksi (2) kuukautta ennen varsinaista kokousta.

11 §

Kutsu paikallisosaston varsinaisiin kokouksiin julkaistaan kokousta edeltävässä Puudelissa tai paikallisosaston kotisivuilla seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltäviksi tulevat asiat.

12 §

Paikallisosaston kokouksissa on jokaisella varsinaisella, perhe-, kunnia- ja ainaisjäsenellä yksi (1) ääni. Sen lisäksi voi em. jäsen edustaa valtakirjalla yhtä paikallisosaston äänivaltaista jäsentä yhdellä (1) äänellä. Paikallisosaston kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, paitsi äänestettäessä niistä asioista, mitä näiden sääntöjen 14 §:ssä on säädetty. Äänestykset ovat avoimia ellei vähintään 1/10 henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen kautta saapuvilla olevista jäsenistä vaadi suljettua lippuäänestystä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut, vaaleissa ratkaisee arpa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

13 §

Paikallisosaston vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus;

2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa, 2 ääntenlaskijaa ja 2 valtakirjojen tarkastajaa;

3. suoritetaan valtakirjojen tarkastus;

4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

5. hyväksytään kokouksen työjärjestys;

6. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;

7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus;

2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjantarkastajaa, 2 ääntenlaskijaa ja 2 valtakirjojen tarkastajaa;

3.  suoritetaan valtakirjojen tarkastus;

4.  todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

5. hyväksytään kokouksen työjärjestys;

6.  vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio;

7. hallituksen varsinaisten ja varajäsenten vaali erovuoroisten tilalle;

8. hallituksen puheenjohtajan vaali hallituksen varsinaisten jäsenten joukosta vuosittain;

9. kahden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan vaali vuosittain;

10.  käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

14 §

Näiden sääntöjen muuttamiseen tai paikallisosaston toiminnan lakkaamiseen vaaditaan Suomen Villakoirakerho SVK – Finska Pudelklubben FPK:n suostumus. Jos paikallisosasto lakkautetaan, palautetaan jäljelle jääneet varat pääkerholle.

15 §

Muuten noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä säädetään.